Saturday, March 6, 2010

Tuntutan Pewaris (Estate Claim)

1. Jika simati meninggal sebelum tuntutannya selesai diputuskan oleh mahkamah maka hak menuntut itu berpindah kepada pewarisnya.

2. Hak untut menuntut bagi pihak simati ini oleh pewarisnya diberikan kuasa oleh seksyen 8 Akta Undang-Undang Sivil 1956.

3. Bagi gantirugi kesakitan dan penderitaan yang diakibatkan oleh defendan boleh dituntut oleh pewaris walaupun seseorang itu (yang sakit dan menderita diakibatkan oleh defendan) telah mati. Dengan syarat mati adalah tidak segera (non-instantaneous death): lihat kes Mariah bte Mohamed v Abdullah bin Daud [1990] 1 MLJ 240 dan Takong Tabari v Government of Sarawak [1996] 2 CLJ 1068.

4. Ini bermakna jika kematian adalah segera (instantaneous death) hak untuk menuntut bagi kesakitan dan penderitaan oleh simati bagi pewaris adalah tidak wujud.

5. Hak bagi pewaris menuntut gantirugi ini diberikuasa oleh seksyen 8(2) Akta Undang-Undang Sivil 1956. Perkataan ''damages'' adalah cukup luas untuk merangkumi gantirugi am dan gantirugi khas.

6. Seksyen 8(2)(a) Akta Undang-Undang Sivil 1956 adalah memberi kuasa kepada pewaris untuk menuntut kehilangan pendapatan SEBELUM simati meninggal. Dengan kata lain kehilangan pendapatan SELEPAS simati meninggal tidak boleh dikira.

7. Ini bermakna Seksyen 8(2)(a) menghadkan maksud ''gantirugi''(damages) yang luas yang ada dalam seksyen 8 (2).

No comments:

Post a Comment